کد مطلب : 75038 تاریخ مطلب : 1401/03/21

ساعت کاري واحد هاي صنفي در فصل گرما

بـا توجـه بـه نامــه شـــماره 205895 مـورخ 10 / 3 / 1401 شـرکت
توزيـع نـيـروي بـرق اسـتان و مصـوبه هيـات محتـرم وزيـران مبنـى
بر صرفه جويي در مصـرف بـه جهـت جلوگيري از قطعـي بـرق ، مقتضـي
اسـت كـليـه واحـدهاي صنفي اعم از پاساژها،بازار،مجتمع هاي تجاري و..
( بـه اسـتثناء نانوايـان ) تـا اطـلاع ثانوي از ساعت 13 الي 17 تعطيـل و
در مصرف برق صرفه جويي نمايند .متصديان محترم واحد هاي صنفي توجه داشته
باشند ، رعايت ساعت هاي مشخص شده الزامي است.
نیمتا روزنامه های صبح کشور