کد مطلب : 74947 تاریخ مطلب : 1401/02/08

"روز قدس روز اسلام است" حضرت امام خميني (ره)

نیمتا روزنامه های صبح کشور