کد مطلب : 43094 تاریخ مطلب : 1398/08/01

ديدار و نشست جمشيد زند رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي و رؤساي اتحاديه هاي مرتبط با مهندس شاه محمدي مدير کل فني حرفه اي استان

در راستاي تحقق آموزشهاي مهارتي به اصناف و همکاري مشترک

نیمتا روزنامه های صبح کشور