کد مطلب : 40949 تاریخ مطلب : 1398/06/15

کنگره ملي نقش امام خميني(ره) در دفاع مقدس و 6200 شهيد استان مرکزي با 13 اجلاسيه در حال برگزاري است

??کنگره ملي نقش امام خميني(ره) در دفاع مقدس و 6200 شهيد استان مرکزي با 13 اجلاسيه در حال برگزاري است??

??اجلاسيه سنگر سازان بي سنگر در فراهان

??اجلاسيه کارگري در ساوه

?? اجلاسيه مدافعان حرم در دليجان

??اجلاسيه فرهنگيان در اراک

??اجلاسيه شهداي گمنام در اراک

??اجلاسيه پيشکسوتان جهاد و شهادت در اراک

??اجلاسيه شهداي طلاب و روحاني در محلات

??اجلاسيه ورزشکاران در اراک - 24 شهريور

??اجلاسيه نقش بهداري رزم و جامعه پزشکي در اراک - 25 شهيريور

??اجلاسيه نقش بانوان در دفاع مقدس در اراک - 27 شهريور

??اجلاسيه شهداي ارتش در اراک - 28 شهريور


??اجلاسيه دانشگاهيان در اراک - 7 مهر

?? اجلاسيه نقش امام خميني(ره) در خمين - 8 و 9 مهر
@asnafmarkazi

نیمتا روزنامه های صبح کشور