کد مطلب : 38478 تاریخ مطلب : 1398/03/02

بيانيه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت سوم خرداد

‍ بيانيه اتاق اصناف مرکز استان مرکزي به مناسبت سوم خرداد
اتاق اصناف مرکز استان مرکزي در بيانيهاي با گراميداشت سوم خرداد سالروز آزادي خرمشهر، فتح خرمشهر را الگوي تمامعيار توانمندي جوانان و تبلور غيرت مردان وزنان در دفاع از کشور دانست.
سوم خرداد يادآور حماسهآفرينيها،ايثارگريها و رشادتهاي انسانهاي بزرگ و باارادهاي است که براي دفاع از دين و ناموس و سرزمين خود سر از پا نشناخته و با گذشتن از تمام سرمايههاي مادي بهويژه جان خود اجازه ماندگاري دشمن متجاوز در سرزمين جمهوري اسلامي را نداده و با مقاومت و ازجانگذشتگي ضمن بيرون راندن آنها از زمين پاک اسلامي ثابت نمودند که هميشه آماده دفاع و حراست از اين سرزمين بوده و خواهند بود.
فتح خرمشهر ، ،مانند چراغي براي راه و رسم مجاهدت و مقاومت تا ابد جاودانه خواهد ماند و آيندگان با يادآوري خاطره آن به خود مباهات ميکنند.
امروز ملت با بصيرت و آگاه کشور جمهوري اسلامي در همه اقشار، بهويژه اصناف و بازاريان استان مرکزي ضمن توجه و پايبندي به آنهمه ايثار و رشادت رزمندگان در 8سال دفاع مقدس خصوصاً حماسه سوم خرداد سال 61همواره بر اين رشادتها ارج نهاده و بر هوشياري و آمادگي خود اضافه نموده و آماده جانفشاني از تمامي اهداف و دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي در همه زمينهها با تأسي از فرامين بنيانگذار نهضت بزرگ انقلاب اسلامي حضرت امام خميني و نائب برحقش مقام عظماي ولايت حضرت آيتاللهالعظمي امام خامنهاي بوده، هستند و خواهند بود.
جمشيد زند
رئيس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي

نیمتا روزنامه های صبح کشور